This page was saved using WebZIP 7.0.3.1030 offline browser (Unregistered) on 10/08/06 23:47:31.
Address: http://www.daeng.com/jyguide/weapon_attr.html
Title: JYGuide-online  •  Size: 21967  •  Last Modified: Wed, 30 Nov 2005 06:38:47 GMT


อาวุธระบบใหม่จากแคว้นเลี้ยว

1.ในแพทช์จิ้งจอกภูเขาหิมะผู้เล่นสามารถทำอาวุธระบบใหม่ได้ โดยการจ้างช่างอาวุธเอี้ยเจ็ง ผู้เชี่ยวชาญ การหลอมอาวุธของแคว้นเลี้ยว โดยผู้เล่นต้องนำวัตถุดิบมาให้ช่างอาวุธ ประกอบด้วย เหล็กนิลx3, ผลึกน้ำแข็งดำไฟลี้x2, ถ่านไม้ท้อพันปีx5

2. ช่างอาวุธสามารถหลอมอาวุธได้ 6 ชนิดคือกรงเล็บ, ดาบ, ปืน, กระบี่, แส้, ไม้เท้าคุณสมบัติของอาวุธ


1. อาวุธระบบใหม่แต่ละชิ้นสามารถสะสม"ค่าเชี่ยวชาญ"ได้ โดยค่าเชี่ยวชาญ นี้จะได้จากการใช้อาวุธชิ้นนั้นต่อสู้ เมื่ออาวุธสะสมค่าเชี่ยวชาญครบ 5,000 ระบบจะเพิ่ม คะแนน Attributeให้ 1 โดยผู้เล่นสามารถนำคะแนน Attribute ไปเพิ่มค่าความแรงของอาวุธหรือคุณสมบัติอื่นได้ตาม ที่เลือก

2. ผู้เล่นสามารถดูคะแนน Attribute ที่สะสมได้ที่หน้าคุณสมบัติของผู้เล่น โดยถ้าคะแนน Attribute มี รูปหัวลูกศรชี้ขึ้นหมายความว่าผู้เล่นสามารถกดนำค่าคะแนนนั้นไปใช้ได้

3.ค่า Attribute สามารถแบ่งได้เป็นสองแบบคือ "แบบเรียกใช้งาน" (ผู้เล่นกดปุ่มตามที่กำหนดเพื่อเริ่มใช้ฟังค์ชั่นของอาวุธ) และความสามารถแบบ "ใช้งานอัตโนมัติ(ตามเงื่อนไข เช่นถูกโจมตี)"

คุณสมบัติของอาวุธแคว้นเลี้ยว

คุณลักษณะ
Attribute ของอาวุธ
รายละเอียด
หมายเหตุ

เรียกใช้งาน

ดู

สามารถมองเห็นผู้เล่นที่ใช้ยาเร้นกายได้ ยิ่งกำหนดค่าattributeมากยิ่งมีระยะมองได้ กว้างกว่าเดิมและนานกว่าเดิม

คีย์ลัด
CTRL+Z


เร้น

เมื่อกำหนดคุณสมบัตินี้ทำให้สามารถเคลื่อนไหว แบบล่องหนได้แต่จะปรากฏตัวเมื่อโจมตี ยิ่งกำหนด attribute มากยิ่งใช้ได้นาน

คีย์ลัด
CTRL+X


กระบวนท่า

เมื่อกำหนดคุณสมบัตินี้ ในฉากต่อสู้สามารถเรียก npc ที่มีเลือดและพลังป้องกันเท่าผู้เล่นมาช่วยรับ การโจมตีแทนได้(จำกัดจำนวนครั้งที่รับการโจมตี) npc ที่เรียกมานี้ไม่สามารถโจมตีได้, ไม่สามารถฟื้นเลือดได้ และเมื่อเลือด ของ npc ลดลงจนเหลือ 0 npc ก็จะหายไป ยิ่งกำหนด attribute มากยิ่งใช้ ระยะเวลาในการเรียกใหม่น้อยลงและการใช้งานในแต่ละรอบมากขึ้น

คีย์ลัด
CTRL+C


เรียก

เมื่อกำหนดคุณสมบัตินี้ในฉากต่อสู้ เมื่อกดคีย์ลัด สามารถ"สุ่ม" เรียก npc ชื่อดังมาช่วยรับการโจมตี แทนผู้เล่นได้ แต่ npc เหล่านี้ไม่สามารถโจมตีกลับ หรือฟื้นคืนเลือดได้ เมื่อเลือดลดลงจนเหลือ 0 npc จะหายไป
ยิ่งกำหนด attribute มากยิ่งใช้ ระยะเวลาในการเรียกใหม่น้อยลงและการใช้งานในแต่ละรอบมากขึ้น

คีย์ลัด
CTRL+V

 
ทำงานอัตโนมัติ
(ตามเงื่อนไข)

ระเบิด

เมื่อกำหนดคุณสมบัตินี้จะต้องเลือกชนิดของอาวุธให้ สอดคล้องกับวิทยายุทธที่ใช้ (เช่นดาบต้องเลือกใช้ กับวิชาดาบ) เมื่อเลือกวิทยายุทธได้สอดคล้องกันแล้ว เวลาโจมตีจะปรากฏผลพิเศษในการโจมตี หากเลือกวิทยายุทธไม่สอดคล้องจะไม่ปรากฏผล โจมตีพิเศษ

สามารถเลืกกระเบิด อาวุธได้ทีละชนิดเท่านั้น


กลับ

สามารถฟื้นสมาธิ, เลือด, สติได้ ภายในช่วงเวลาหนึ่ง ยิ่งกำหนด attribute มากยิ่งฟื้นได้ไว

 


ดูด

ในฉากต่อสู้สามารถดูดสมาธิ, เลือด, สติของคู่ต่อสู้ ได้ทีละ 1,500 และกำลังภายในทีละ 100 ถ้าคู่ต่อสู้มีค่าเหล่านี้เหลือให้ไม่พอก็จะดูดได้ เท่าที่เหลือเท่านั้น (เช่น 1)
ยิ่งกำหนด attribute มากยิ่งมีโอกาสดูดสำเร็จ ได้สูงขึ้น

 


เสริม

ในฉากต่อสู้สามารถดูดสมาธิ, สติ, เลือดและกำลังภายใน ของคู่ต่อสู้ได้ในอัตราคงที่ค่าหนึ่ง โดยเริ่มจาก 2,000 และ กำลังภายในทีละ 50 ถ้าคู่ต่อสู้มีเหลือให้ไม่พอก็จะดูดได้ เท่าที่มี
ยิ่งกำหนด attribute มากยิ่งมีโอกาส ดูดสมาธิ, สติ, เลือด, กำลังภายในได้ทีละมากขึ้น

 


โจมตี

เพิ่มโจมตี ยิ่งกำหนด attribute มากยิ่งเพิ่มมาก

 


ป้องกัน

เพิ่มป้องกัน ยิ่งกำหนด attribute มากยิ่งเพิ่มมาก

 


โจมตีกลับ

เมื่อกำหนดคุณสมบัตินี้ ทำให้สามารถสะท้อนการโจมตี ส่วนหนึ่งของศัตรูให้ย้อนกลับไปทำร้ายผู้โจมตีได้ตาม อัตราส่วน เมื่อใช้คุณสมบัติ "โจมตีกลับ" บนหัวผู้เล่นจะมีตัว หนังสือขึ้นแสดงการโจมตีกลับ

 

 5.คุณสมบัติในแถบแดงและน้ำเงิน สามารถเลือกใช้ได้ทีละ อย่างเท่านั้น เช่นถ้าเลือกความคุณสมบัติ "กระบวนท่า" ก็ ไม่สามารถใช้คุณสมบัติ "เรียก" ได้ และเช่นกันสำหรับแถบ น้ำเงินคือเมื่อเลือกใช้ "กลับ" ก็ไม่สามารถเลือกใช้ "ดูด" ได้

6.สามารถใช้ attribute ของอาวุธได้ 2 ชนิด พร้อมๆกันเท่านั้น และ คะแนนattribute สูงสุดแต่ละชนิด คือ 10

7. เมื่อต้องการเพิ่มค่า attribute สามารถไปที่แคว้นเลี้ยว แล้วนำเหล็กนิลx1 และเงิน 5 แสนตำลึงให้ช่างอาวุธปรับปรุงให้ สามารถทำได้วันละ 1 ครั้ง


 

การซ่อมอาวุธ
หมายเหตุ
1. อาวุธระบบใหม่สามารถใช้ระบบเรียกคืนทรัพยากรได้ โดยจะได้รับคืนมาเป็น เหล็กนิล x 1, ผลึกน้ำแข็งดำไฟลี้ x 1, ถ่านไม้ดอกท้อพันปี x 2

2.อาวุธแคว้นเลี้ยวสามารถนำไปใช้กับการประลอง ข้ามเซิฟเวอร์ได้ (รวมทั้งการประลองจ้าวยุทธข้ามเซิฟเวอร์)

3. ผู้เล่นแต่ละคนสามารถมีอาวุธแคว้นเลี้ยว ได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น

4. ในการสร้างอาวุธครั้งแรก ระบบจะสุ่มค่า ความแรงให้

5.อาวุธแคว้นเลี้ยวสามารถทำการแลกเปลี่ยน อย่างปลอดภัยได้อย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถฝากร้านเงิน, ตู้เก็บของ,คุ้มภัย ลูก, หรืออื่นๆได้

1. เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งหรือเมื่อนำ อาวุธไปใช้งาน ค่าความทนทานของอาวุธ จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อลดถึง 0 อาวุธจะหายไป

2. เมื่อต้องการซ่อมอาวุธ ไปหาช่างซ่อมอาวุธที่ แคว้นเลี้ยวพร้อมนำวัตถุดิบในการซ่อมไปด้วย คือเหล็กนิล x 1 และเงิน 5 แสนตำลึงในการซ่อม ต้องใช้ค่าสมาธิ,สติ, เลือดของผู้เล่นด้วย เมื่อซ่อมเสร็จแล้วจะได้รับค่าความ ทนทานเพิ่มมา 600


 
 
 
Best view in IE6      Copyright :©2004 www.jyguide.com , All right reserved
Contact: webmaster@jyguide.com , jyguide@yahoo.com
ข้อมูลเกมส์มังกรหยกออนไลน์: 100 % Un-official
CSS dedicated site
ขอขอบคุณข้อมูลจากจอมยุทธทุกท่าน